PHẬT GIÁO NÔNG SƠN
Ổn định - Kế thừa - Phát triển

Làm sao để tu hành ở đạo tràng khi có nhiều chướng duyên?

Ngày Đăng: 18-01-2018

(PGNS)

Phật pháp vốn tìm người giác ngộ, khuyến người cải ác tùng thiện. Phật pháp là duyên, chư Tổ sư độ người có nhân duyên, ai có nhân duyên thì tu hành. Việc phát tâm tu hành không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu người đời muốn tu học Phật pháp thì tìm thầy học Phật pháp không gặp phải trở ngại nào cả. Tuy nhiên, người học Phật pháp phải tuân thủ lời dạy của thầy bổn sư, theo tinh thần hội nhập thì Phật pháp bất ly thế gian giác. Phật pháp phải làm lợi lạc quần sinh, lợi lạc xã hội, không làm tổn hại xã hội khi có sự hiện diện của Phật pháp.

HỎI: Chúng con là phật tử ở miền Bắc và cũng chỉ biết được Phật pháp không lâu. Chúng con rất thích và ngưỡng mong quý thầy về nơi chúng con để thuyết pháp. Nơi chúng con ở chùa như là đền, thờ đủ thứ thánh tượng. Các thầy đang trụ trì ở chùa cũng chỉ biết thờ cúng bình thường, không biết nhiều về đạo pháp để hướng dẫn chúng con mà chỉ yêu cầu chúng con lo cúng đám, cúng cầu an, cầu siêu, lập đàn, chưa nói làm nhiều việc không đúng chánh đạo, kể cả cúng mặn.

Cũng có nhiều chùa đã xuống cấp nghiêm trọng chúng con cũng muốn tu sửa, quý sư cô già yếu cũng muốn tìm người trông nom cúng lạy nhưng vẫn không được. Có đôi khi chúng con muốn cúng cho một vị thầy có đạo tâm thì lại xảy ra rất nhiều vấn đề với Giáo hội địa phương, chính quyền địa phương. Có lần chúng con tổ chức tu niệm Phật ở chùa và ở nhà cũng bị mời lên công an xã làm việc vì họ bảo chúng con là hành việc mê tín dị đoan. Chúng con đau khổ vô cùng không biết phải làm thế nào?

Nhiều bạn đạo bảo cố gắng niệm Phật, nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì để đạo tràng sớm được các bậc thầy thạc đức đến hướng dẫn nhưng đã lâu lắm rồi điều mong cầu ấy vẫn chưa được thực thi. Hiện giờ chúng con không biết phải làm như thế nào? Xin Sư cho chúng con được biết chúng con nên đi đâu để thưa thỉnh vấn đề này và chúng con làm thế nào để điều hành chùa và đạo tràng? Nếu chúng con đứng ra tu sửa chùa mà không có quý thầy hay quý sư cô hướng dẫn cúng tế như vậy có được không? Chúng con xin cảm ơn Sư!